این کنفرانس به پایان رسیده و اطلاعات روی سامانه جنبه آرشیو دارند.

نمایه مقالات در سیویلیکا

isd

نمایه سازی


ورود به سیستم

ریز هزینه

هزینه ی شرکت در همایش برای یک مقاله به صورت غیر حضوری: 140000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای مقاله دوم به صورت غیر حضوری:  120000  (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای مقاله سوم به صورت غیر حضوری: 100000   (تومان)

 هزینه شرکت در همایش برای مقاله چهارم به صورت غیر حضوری: 100000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای یک مقاله به صورت حضوری: 360000 (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای مقاله دوم به صورت حضوری:  340000  (تومان)

هزینه ی شرکت در همایش برای مقاله سوم به صورت حضوری: 300000  (تومان)

هزینه ی ارسال گواهی اضافه: 38000 (تومان)

 

isc