این کنفرانس به پایان رسیده و اطلاعات روی سامانه جنبه آرشیو دارند.

نمایه مقالات در سیویلیکا

isd

نمایه سازی


ورود به سیستم

فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد علم

تاریخ ثبت: 1396/05/08

مقام معظم رهبری:باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتکرانه وسازنده بپردازند. علم، پیشرفت علمی وفراگیری نیاز اول کشوراست. پیشرفت علمی بدون تحقیق امکان ندارد. عنصر تحقیق وپژوهش درهمه جا به صورت یک اصل درمجموعه کارها باید موردتوجه قرار گیرد علم وتحقیق کلید قطعی پیشرفت کشور است.تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست،تحقیق ضد تقلید است.


نظرات کاربران